ตัวแทนจำหน่าย อำเภอวังเหนือ

  • 70  ม.4  บ้านทุ่งเป้า  ต.วังเหนือ  อ.วังเหนือ  จ.ลำปาง
  • โทร. 054  279  046 , 081  960  1452

  • https://www.embed-map.com

  • 118  ม.1  บ้านทุ่งฮี  ต.วังทรายคำ  อ.วังเหนือ  จ.ลำปาง
  • โทร. 081  951  5634

  • https://www.embed-map.com

  • 149  ม.16  บ้านต้นผึ้ง  ต.ร่องเคาะ  อ.วังเหนือ  จ.ลำปาง
  • โทร. 054  834  114 , 097  953  9344

  • https://www.embed-map.com