ประวัตินิยมพานิชลำปาง

           จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2508 (โดยครั้งแรกได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็น หสน.นิติบุคคล) โดยมีคุณสมหมาย สุพรรณบรรจง ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการมีสำนักงานตั้งอยู่ที่เลขที่ 179 – 185 ถ.บุญวาทย์ ต.สวนดอก อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง มีพนักงาน 30-50 คน นำสินค้า มาจำหน่ายอาทิ เช่น รถจักรยานยนต์ ทีวี ตู้เย็น นาฬิกา เครื่องเสียง จักรเย็บผ้า พัดลม รถจักรยาน เป็นต้น และได้นำระบบเงินผ่อนระยะยาวมาใช้เพื่อ อำนวยความสะดวก และเสริมสร้างความเป็นอยู่ของชาวลำปางให้ดีขึ้น จากการที่บริษัทฯ ได้ประสบความสำเร็จในการประกอบกิจการจึงได้มีการ ย้ายสำนักงานใหม่มาอยู่ที่ 359/17 ถ.ฉัตรไชย ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง จนถึงปัจจุบัน ในด้านการบริหาร ได้ปรับปรุงโครงสร้างระบบงาน จากการรวมอำนาจ มาเป็นแบบการกระจายอำนาจ แบ่งสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจน วางแนวนโยบายทางด้านการตลาด และการบริการแก่ลูกค้าอย่างทั่วถึง พร้อมกันนั้นได้เน้นความสำคัญในด้าน บุคลากรซึ่งถือว่าพนักงาน เป็นทรัพยากรที่มีค่าและสำคัญที่สุด จึงมุ่งที่จะพัฒนาพนักงานให้มีประสิทธิภาพ และคุณภาพได้นำระบบกลุ่มสร้างคุณภาพ ( กิจกรรม QC ) เข้ามาใช้เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานทุกระดับมีส่วนร่วมในการบริหารงาน นอกจากนั้นได้นำเทคโนโลยีสมัยใหม่ทางด้านอิเลคทรอนิกส์ การสื่อสาร และคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ใน การดำเนินงาน และบริหารงานรองรับกับความเจริญก้าวหน้าของบริษัท

           จากภาวะเศรษฐกิจที่มีการขยายตัวอย่างกว้างขวาง การแข่งขันทางธุรกิจทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น การปรับตัวเพิ่มศักยภาพในการบริหารงานจึงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อ ความเจริญก้าวหน้าของบริษัทในปี 2534 เครือบริษัทนิยมพานิชกรุ๊ป ซึ่ง ประกอบไปด้วย บริษัท นิยมพานิช จำกัด บริษัท สหพานิชเชียงใหม่ จำกัด บริษัท นิยมพานิชลำปาง จำกัด และ บริษัท นิยมพานิชเรียลเอสเตท จำกัด ได้ปรับโครงสร้างใหญ่อีกครั้งหนึ่งแต่งตั้งคณะกรรมการ และคณะกรรมการบริหาร เครือนิยมพานิชกรุ๊ป เพื่อกำหนดนโยบายวางแผนงาน และควบคุมการบริหารงานในเครือนิยมพานิชกรุ๊ปทั้งหมด โดยมี คุณณรงค์ ศักดาทร ตำแหน่ง “ประธานกรรมการ” และ “ประธานกรรมการบริหาร” แต่งตั้งคุณสมหมาย สุพรรณบรรจง ขึ้นดำรงตำแหน่ง “กรรมการผู้จัดการ” บริษัท นิยมพานิชลำปาง จำกัด โดยแบ่งสายงานการบังคับบัญชาเป็น 5 ฝ่าย ประกอบด้วย ฝ่ายการตลาด ฝ่ายสินเชื่อ ฝ่ายเก็บเงิน ฝ่ายบัญชีและการเงิน และฝ่ายบริการด้วยความมุ่งมั่นพัฒนา และความเจริญก้าวหน้าของ บริษัท นิยมพานิชลำปาง จำกัด ปัจจุบันบริษัท มีพนักงานรวมทั้งสิ้นกว่า 400 คน พร้อมทั้งมีตัวแทนจำหน่ายกว่า 40 แห่ง มีศูนย์บริการที่ทันสมัยพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว และทั่วถึง นับเป็นการก้าวย่างสู่มิติใหม่แห่งการเจริญเติบโตของบริษัท ต่อไปในอนาคต ด้วยความมุ่งหวังที่จะให้บริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าเป็นสำคัญ ให้เหมาะสมกับคำขวัญของบริษัทที่ว่า

“สินค้ายอดฮิท   บริการแบบมิตร   ต้องนิยมพานิชลำปาง”

           จากคำขวัญของบริษัท เราชาวนิยมพานิชลำปาง มุ่งมั่น และตั้งใจที่จะให้บริการกับลูกค้าทุกท่านด้วยการให้บริการ ด้านการซ่อมบำรุง และด้านอะไหล่ ให้กับลูกค้าผู้มาใช้บริการด้านต่าง ๆ โดยถือว่าสินค้าที่เราจำหน่ายจะต้องเป็นสินค้าที่มีมาตรฐานมีการแนะนำวิธีการใช้ที่ถูกต้องให้กับลูกค้า รวมถึงอะไหล่ และบุคลากรทางด้านเทคนิคที่เพียบพร้อมไปด้วยความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญในการทำงาน การอบรมจากบริษัทเจ้าของสินค้าเพื่อให้บริการแก่ลูกค้า

 • นโยบายการบริหารงานต่อลูกค้า
 •            1. เลือกสรรสินค้าที่มีคุณภาพ ทันสมัย และจัดจำหน่ายโดยผู้ผลิต ผู้นำเข้าที่มั่นคง และมีความรับผิดชอบต่อสังคม มาจำหน่ายในราคายุติธรรม สมเหตุสมผล ตรงกับความต้องการของลูกค้า
             2. เสนอบริการให้ลูกค้าเลือกซื้อสินค้าทั้งระบบเงินสด เงินเชื่อ และเงินผ่อนระยะยาว ทั้งนี้เพื่อความสะดวกสบาย ในการดำรงชีวิตประจำวัน
             3. จัดให้มีการให้บริการหลังการขายกับลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุดด้วยความตั้งใจจริง สุภาพ อ่อนน้อม และรวดเร็ว
             4. เพราะเราสำนึกในน้ำใจของลูกค้าที่มีต่อเรา เราจึงปรารถนาที่จะตอบแทนน้ำใจโดย นอกเหนือจากการให้บริการทั่วไปแล้ว เรายังคืนบริการที่ดีให้กับลูกค้าของเราอีกด้วย

 • นโยบายการบริหารงานต่อพนักงานบริษัท
 •            1. บริษัท ถือว่า พนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าที่สุดของบริษัท พนักงานที่จะประสบความสำเร็จได้นั้น จะต้องตั้งใจ และรับผิดชอบที่จะพัฒนาตนเอง ควบคู่ไปกับการพัฒนาองค์การเช่นเดียวกับคำพังเพยที่ว่า “เพชรจะมีค่าเมื่อได้เจียระไน และประดับด้วยแก้วแหวน”
             2. บริษัทยังได้จัดให้มีการพัฒนาพนักงานอยู่ตลอดเวลาโดยการเพิ่มความรู้ (KNOWLEDGE) ทักษะ (SKILL) ทัศนคติ (ATTITUDE) และนิสัยในการทำงาน (HABIT) เหล่านี้นับเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้บริษัทบรรลุตามนโยบาย การบริหารต่อลูกค้าข้างต้นด้วย
             3. มีการจัดองค์กรให้มีระบบ เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการกระจายงาน และการทำงานร่วมกันเพื่อให้สนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
             4. การอยู่เป็นครอบครัวเดียวกัน คือ หมายถึง การเคารพนับถือสิทธิซึ่งกันและกันความสุภาพและถ่อมตัว ความมีระเบียบ ตลอดถึงความก้าวหน้าและได้รับผลตอบแทนตามผลงานและความพยายามของพนักงานในทางเดียวกันกับของบริษัทฯ
             5. การจัดให้มีสวัสดิการต่าง ๆ ให้กับพนักงานเป็นไปตามความรับผิดชอบ ของบริษัทนอกเหนือจากผลตอบแทนจากการทำงานในรูปของเงินเดือน โบนัส และการเสนอนโยบายของรัฐบาลในเรื่องของแรงงาน

 • ศูนย์บริการซ่อม และจำหน่ายอะไหล่แท้ จักรยานยนต์ฮอนด้า
 •            ศูนย์บริการซ่อม บำรุงรักษา และจำหน่ายอะไหล่แท้ รถจักรยานยนต์ Honda ที่ได้รับการแต่งตั้งแห่งเดียวในจังหวัดลำปาง โดยช่างผู้ชำนาญที่ ได้รับการอบรมตามมาตรฐาน พร้อมด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยครบวงจร ทั้งในและนอกสถานที่ พร้อมรถสำรองระหว่างซ่อม

 • ศูนย์บริการซ่อม และจำหน่ายอะไหล่แท้ เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
 •            ศูนย์บริการซ่อม บำรุงรักษา และจำหน่ายอะไหล่แท้ เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทชั้นนำทั่วประเทศ โดยช่างผู้ชำนาญที่ ได้รับการอบรมตามมาตรฐาน พร้อมด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยครบวงจร ทั้งในและนอกสถานที่

 • ศูนย์บริการจัดส่งและติดตั้ง
 •            ศูนย์บริการจัดส่งและติดตั้งสินค้าครบวงจร ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย โดยช่างผู้ชำนาญที่ได้รับการอบรมตามมาตรฐาน พร้อมบริการครอบคลุม ทุกอำเภอในจังหวัดลำปาง

 • บริษัทในเครือนิยมกรุ๊ป ประกอบด้วย 3 บริษัท ดังนี้
 •            1. บริษัท นิยมพานิช จำกัด
              62   ถ.มหิดล   ต.สุเทพ   อ.เมือง   จ.เชียงใหม่   50200
              โทร. 053 270 020     โทรสาร 053 278 097

             2. บริษัท สหพานิชเชียงใหม่ จำกัด
              62   ถ.โชตนา   อ.เมือง   จ.เชียงใหม่   50000
              โทร. 053 220 999     โทรสาร 053 232 530

             3. บริษัท นิยมพานิชลำปาง จำกัด
              359/17   ถ.ฉัตรไชย   ต.สวนดอก   อ.เมืองลำปาง   จ. ลำปาง   52100
              โทร. 054 222 999     โทรสาร 054 222 111