ประวัตินิยมพานิชลำปาง

           จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2508 (โดยครั้งแรกได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็น หสน.นิติบุคคล) โดยมีคุณสมหมาย สุพรรณบรรจง ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการมีสำนักงานตั้งอยู่ที่เลขที่ 179 – 185 ถนนบุญวาทย์ ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง มีพนักงาน 30-50 คน นำสินค้า มาจำหน่ายอาทิ เช่น รถจักรยานยนต์, ทีวี, ตู้เย็น, นาฬิกา, เครื่องเสียง, จักรเย็บผ้า, พัดลม, รถจักรยาน, เป็นต้น และได้นำระบบเงินผ่อนระยะยาวมาใช้เพื่อ อำนวยความสะดวกและเสริมสร้างความเป็นอยู่ของชาวลำปางให้ดีขึ้น จากการที่บริษัทฯ ได้ประสบความสำเร็จในการประกอบกิจการจึงได้มีการ ย้ายสำนักงานใหม่มาอยู่ที่ 359/17 ถนนฉัตรไชย ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง จนถึงปัจจุบัน ในด้านการบริหาร ได้ปรับปรุงโครงสร้างระบบงาน จากการรวมอำนาจ มาเป็นแบบการกระจายอำนาจ แบ่งสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจน วางแนวนโยบายทางด้านการตลาดและการบริการแก่ลูกค้าอย่างทั่วถึงพร้อมกันนั้นได้เน้นความสำคัญในด้าน บุคลากรซึ่งถือว่าพนักงาน เป็นทรัพยากรที่มีค่าและสำคัญที่สุด จึงมุ่งที่จะพัฒนาพนักงานให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพได้นำระบบกลุ่มสร้างคุณภาพ ( กิจกรรม QC ) เข้ามาใช้เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานทุกระดับมีส่วนร่วมในการบริหารงานนอกจากนั้นได้นำเทคโนโลยีสมัยใหม่ทางด้านอิเลคทรอนิกส์ การสื่อสารและคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ใน การดำเนินงาน และบริหารงานรองรับกับความเจริญก้าวหน้าของบริษัท ด้วยความมุ่งหวังที่จะให้บริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าเป็นสำคัญ ให้เหมาะสมกับคำขวัญของบริษัทที่ว่า
“สินค้ายอดฮิท บริการแบบมิตร ต้องนิยมพานิชลำปาง”

 • นโยบายการบริหารงานต่อลูกค้า
 •            1. เลือกสรรสินค้าที่มีคุณภาพ ทันสมัยและจัดจำหน่ายโดยผู้ผลิต ผู้นำเข้าที่มั่นคงและมีความรับผิดชอบต่อสังคมมาจำหน่ายในราคายุติธรรม              สมเหตุสมผล ตรงกับความต้องการของลูกค้า
             2. เสนอบริการให้ลูกค้าเลือกซื้อสินค้าทั้งระบบเงินสด เงินเชื่อ และเงินผ่อนระยะยาว ทั้งนี้เพื่อความสะดวกสบาย ในการดำรงชีวิตประจำวัน
             3. จัดให้มีการให้บริการหลังการขายกับลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุดด้วยความตั้งใจจริง สุภาพ อ่อนน้อม และรวดเร็ว
               เสมือนดั่งญาติสนิท
             4. เพราะเราสำนึกในน้ำใจของลูกค้าที่มีต่อเรา เราจึงปรารถนาที่จะตอบแทนน้ำใจโดย นอกเหนือจากการให้บริการทั่วไปแล้ว เรายังคืนบริการที่ดี              ให้กับลูกค้าของเราอีกด้วย

 • นโยบายการบริหารงานต่อพนักงานบริษัท
 •            1. บริษัท ถือว่า พนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าที่สุดของบริษัท พนักงานที่ จะประสบความสำเร็จได้นั้น จะต้องตั้งใจ และรับผิดชอบที่จะ
               พัฒนาตนเอง ควบคู่ไปกับการพัฒนาองค์การเช่นเดียวกับคำพังเพยที่ว่า “เพชรจะมีค่าเมื่อได้เจียระไนและ ประดับด้วยแก้วแหวน”
             2. บริษัทยังได้จัดให้มีการพัฒนาพนักงานอยู่ตลอดเวลาโดยการเพิ่มความรู้ (KNOWLEDGE) ทักษะ (SKILL) ทัศนคติ (ATTITUDE) และนิสัย
               ในการทำงาน (HABIT) เหล่านี้นับเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้บริษัทบรรลุตามนโยบาย การบริหารต่อลูกค้าข้างต้นด้วย
             3. มีการจัดองค์กรให้มีระบบ เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการกระจายงาน และการทำงานร่วมกันเพื่อให้สนองความต้องการลูกค้าได้อย่าง
               มีประสิทธิภาพ
             4. การอยู่เป็นครอบครัวเดียวกัน คือ หมายถึง การเคารพนับถือสิทธิซึ่งกันและกันความสุภาพและถ่อมตัว ความมีระเบียบ ตลอดถึงความ
               ก้าวหน้าและได้รับผลตอบแทนตามผลงานและความพยายามของพนักงานในทางเดียวกันกับของบริษัทฯ
             5. การจัดให้มีสวัสดิการต่าง ๆ ให้กับพนักงานเป็นไปตามความรับผิดชอบ ของบริษัทนอกเหนือจากผลตอบแทนจากการทำงานในรูปของ
               เงินเดือน โบนัส และการเสนอนโยบายของรัฐบาลในเรื่องของแรงงาน

 • ศูนย์บริการรถยนต์และรถจักรยานยนต์ระดับมาตรฐาน
 •            ให้บริการตรวจ เช็ค ซ่อมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ซ่อมสี โครง ตัวถัง และที่นี้ยังเป็นศูนย์บริการ HONDA BEST SERVICE ให้บริการด้วย เครื่องมือในการตรวจ-ซ่อมที่ทันสมัยและเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานเรายังได้มีแท่นไฮโดรลิคถึง 39 แท่นด้วยกัน

 • ศูนย์บริการเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
 •            ให้บริการตรวจ เช็ค ซ่อม ตู้เย็น แอร์ เครื่องซักผ้า เครื่องอบผ้า ปั้มน้ำ เครื่องดูดน้ำ และเครื่องมือทางการเกษตร ศูนย์บริการเครื่องใช้ไฟฟ้า ภายในบ้านของเราได้รับรางวัลศูนย์บริการยอดเยี่ยม (NATIONAL PANASONIC) เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐานภายในศูนย์ได้นำเอาระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในการควบคุม และบริหารงาน

 • ศูนย์บริการอิเลคทรอนิกส์
 •            ให้บริการตรวจ เช็ค ซ่อม เครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทอิเลคทรอนิกส์ และสินค้าโอเอทุกชนิด อาทิ ทีวี วีดีโอ เครื่องเสียง วิทยุเทป คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ โทรสาร เหนือสิ่งอื่นใดศูนย์บริการอิเลคทรอนิกส์ของบริษัท ได้รับรางวัลศูนย์บริการยอดเยี่ยม (NATIONAL / PANASONIC) ให้บริการตรวจสอบวัดสัญญาณ หาจุดบกพร่องของเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยเครื่องมือที่ได้มาตรฐาน OSCIL-LOSCCPE แม่นยำ และแก้ไขตรงจุดที่สุด

 • บริษัทในเครือนิยมกรุ๊ป ประกอบด้วย 3 บริษัท ดังนี้
 •            1. บริษัท นิยมพานิช จำกัด
              62 ถนนมหิดล (บุญเรืองฤทธิ์ ใกล้สามแยกสนามบิน) ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
              โทร. (053) 270020 โทรสาร. (053) 278097

             2. บริษัท สหพานิชเชียงใหม่ จำกัด
              62 ถนนโชตนา ตรงข้ามสวนหลวง ร.9 อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
              โทร. (053) 220990 - 9 โทรสาร. (053) 232530

             3. บริษัท นิยมพานิชลำปาง จำกัด
              359/17 ถนนบุญวาทย์(ฉัตรไชย) ต.สวนดอก อ.เมือง จ. ลำปาง 5210
              โทร. (054) 222999 โทรสาร. (053) 222111